a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 综艺 > 有报天天读
有报天天读
  • 地区:台湾
  • 导演:未知
  • 主演:杨锦麟 何亮亮 邱震海
  • 上映:2012
  • 更新:2013-11-13
3.0 3.0
(1人评价过此片)
下载列表
[20130103_暂无]
[20130104_暂无]
[20130107_暂无]
[20130108_暂无]
[20130109_暂无]
[20131010_暂无]
[20130111_暂无]
[20130114_暂无]
[20130115_暂无]
[20130116_暂无]
[20130117_暂无]
[20130118_暂无]
[20130121_暂无]
[20130122_暂无]
[20130123_暂无]
[20130124_暂无]
[20130125_暂无]
[20130128_暂无]
[20130129_暂无]
[20130130_暂无]
[20130131_暂无]
[20130201_暂无]
[20130208_暂无]
[20130218_暂无]
[20130219_暂无]
[20130220_暂无]
[20130221_暂无]
[20130222_暂无]
[20130225_暂无]
[20130226_暂无]
[20130227_暂无]
[20130228_暂无]
[20130301_暂无]
[20130304_暂无]
[20120305_暂无]
[20130306_暂无]
[20130307_暂无]
[20130311_暂无]
[20130312_暂无]
[20130313_暂无]
[20130314_暂无]
[20130315_暂无]
[20130318_暂无]
[20130319_暂无]
[20130320_暂无]
[20130321_暂无]
[20130322_暂无]
[20130325_暂无]
[0326_暂无]
[20130327_暂无]
[20130328_暂无]
[20130329_暂无]
[20130401_暂无]
[20130402_暂无]
[20130403_暂无]
[20130404_暂无]
[20130405_暂无]
[20130408_暂无]
[20130409_暂无]
[20130410_暂无]
[20130411_暂无]
[20130412_暂无]
[20130415_暂无]
[20130416_暂无]
[20130417_暂无]
[20130418_暂无]
[20130419_暂无]
[20130422_暂无]
[20130423_暂无]
[20130424_暂无]
[20130425_暂无]
[20130426_暂无]
[20130429_暂无]
[20130430_暂无]
[20130501_暂无]
[20130502_暂无]
[20130503_暂无]
[20130506_暂无]
[20130507_暂无]
[20130508_暂无]
[20130509_暂无]
[20130510_暂无]
[20130513_暂无]
[20130514_暂无]
[20130515_暂无]
[20130516_暂无]
[20130517_暂无]
[20130520_暂无]
[20130521_暂无]
[20130522_暂无]
[20130523_暂无]
[20130524_暂无]
[20130527_暂无]
[20130528_暂无]
[20130529_暂无]
[20130530_暂无]
[20130531_暂无]
[20130603_暂无]
[20130604_暂无]
[20130605_暂无]
[20130606_暂无]
[20130607_暂无]
[20130610_暂无]
[20130611_暂无]
[20130612_暂无]
[20130613_暂无]
[20130614_暂无]
[20130617_暂无]
[20130618_暂无]
[20130619_暂无]
[20130620_暂无]
[20130621_暂无]
[20130624_暂无]
[20130625_暂无]
[20130626_暂无]
[20130627_暂无]
[20130628_暂无]
[20130701_暂无]
[20130702_暂无]
[20130703_暂无]
[20130704_暂无]
[20130705_暂无]
[20130708_暂无]
[20130709_暂无]
[20130710_暂无]
[20130711_暂无]
[20130712_暂无]
[20130715_暂无]
[20130716_暂无]
[20130717_暂无]
[20130718_暂无]
[20130719_暂无]
[20130722_暂无]
[20130723_暂无]
[20130724_暂无]
[20130725_暂无]
[20130726_暂无]
[20130729_暂无]
[20130730_暂无]
[20130731_暂无]
[20130801_暂无]
[20130802_暂无]
[20130805_暂无]
[20130806_暂无]
[20130807_暂无]
[20130808_暂无]
[20130809_暂无]
[20130812_暂无]
[20130813_暂无]
[20130814_暂无]
[20130815_暂无]
[20130816_暂无]
[20130819_暂无]
[20130820_暂无]
[20130821_暂无]
[20130822_暂无]
[20130823_暂无]
[20130826_暂无]
[20130827_暂无]
[20130828_暂无]
[20130829_暂无]
[20130830_暂无]
[20130902_暂无]
[20130903_暂无]
[20130904_暂无]
[20130905_暂无]
[20130906_暂无]
[20130909_暂无]
[20130910_暂无]
[20130911_暂无]
[20130912_暂无]
[20130913_暂无]
[20130916_暂无]
[20130917_暂无]
[20130918_暂无]
[20130919_暂无]
[20130920_暂无]
[20130923_暂无]
[20130924_暂无]
[20130925_暂无]
[20130926_暂无]
[20130927_暂无]
[20130930期_暂无]
[20131001_暂无]
[20131002_暂无]
[20131003_暂无]
[20131004_暂无]
[20131007_暂无]
[20131008_暂无]
[20131009_暂无]
[20131010_暂无]
[20131011_暂无]
[20131014_暂无]
[20131016_暂无]
[20131017_暂无]
[20131018_暂无]
[20131021_暂无]
[20131022_暂无]
[20131023_暂无]
[20131024_暂无]
[20131025_暂无]
[20131028_暂无]
[20131029_暂无]
[20131031_暂无]
[20131101_暂无]
[20131104_暂无]
[20131105_暂无]
[20131106_暂无]
[20131107_暂无]
[20131111_暂无]
[20131112_暂无]
[20131113_暂无]
[1109_暂无]
[1112_暂无]
[1113_暂无]
[1114_暂无]
[1115_暂无]
[1116_暂无]
[1119_暂无]
[1120_暂无]
[1121_暂无]
[1122_暂无]
[1123_暂无]
[1126_暂无]
[1127_暂无]
[1128_暂无]
[1129_暂无]
[1130_暂无]
[1203_暂无]
[1204_暂无]
[1205_暂无]
[1206_暂无]
[1207_暂无]
[1210_暂无]
[1211_暂无]
[1212_暂无]
[1213_暂无]
[1214_暂无]
[1217_暂无]
[1219_暂无]
[1220_暂无]
[1221_暂无]
[1224_暂无]
[1225_暂无]
[1226_暂无]
[1228_暂无]
[1231_暂无]
[20130103期_暂无]
[20130104期_暂无]
[20130107期_暂无]
[20130108期_暂无]
[20130109期_暂无]
[20130110期_暂无]
[20130111期_暂无]
[20130114期_暂无]
[20130115期_暂无]
[20130116期_暂无]
[20130117期_暂无]
[20130118期_暂无]
[20130121期_暂无]
[20130122期_暂无]
[20130123期_暂无]
[20130124期_暂无]
[20130125期_暂无]
[20130128期_暂无]
[20130131期_暂无]
[20130201期_暂无]
[20130208期_暂无]
[20130218期_暂无]
[20130219期_暂无]
[20130220期_暂无]
[20130221期_暂无]
[20130222期_暂无]
[20130225期_暂无]
[20130226期_暂无]
[20130227期_暂无]
[20130228期_暂无]
[20130301期_暂无]
[20130304期_暂无]
[20130305期_暂无]
[20130306期_暂无]
[20130307期_暂无]
[20130311期_暂无]
[20130312期_暂无]
[20130313期_暂无]
[20130314期_暂无]
[20130315期_暂无]
[20130318期_暂无]
[20130319期_暂无]
[20130320期_暂无]
[20130321期_暂无]
[20130322期_暂无]
[20130325期_暂无]
[20130326期_暂无]
[20130327期_暂无]
[20130328期_暂无]
[20130329期_暂无]
[20130401期_暂无]
[20130402期_暂无]
[20130403期_暂无]
[20130404期_暂无]
[20130405期_暂无]
[20130408期_暂无]
[20130409期_暂无]
[20130410期_暂无]
[20130411期_暂无]
[20130412期_暂无]
[20130415期_暂无]
[20130416期_暂无]
[20130417期_暂无]
[20130418期_暂无]
[20130419期_暂无]
[20130422期_暂无]
[20130423期_暂无]
[20130424期_暂无]
[20130425期_暂无]
[20130426期_暂无]
[20130429期_暂无]
[20130430期_暂无]
[20130501期_暂无]
[20130502期_暂无]
[20130503期_暂无]
[20130506期_暂无]
[20130507期_暂无]
[20130508期_暂无]
[20130509期_暂无]
[20130510期_暂无]
[20130513期_暂无]
[20130514期_暂无]
[20130515期_暂无]
[20130516期_暂无]
[20130517期_暂无]
[20130521期_暂无]
[20130522期_暂无]
[20130523期_暂无]
[20130524期_暂无]
[20130527期_暂无]
[20130528期_暂无]
[20130529期_暂无]
[20130530期_暂无]
[20130531期_暂无]
[20130603期_暂无]
[20130604期_暂无]
[20130605期_暂无]
[20130606期_暂无]
[20130607期_暂无]
[20130610期_暂无]
[20130611期_暂无]
[20130612期_暂无]
[20130613期_暂无]
[20130614期_暂无]
[20130617期_暂无]
[20130620期_暂无]
[20130621期_暂无]
[20130624期_暂无]
[20130625期_暂无]
[20130626期_暂无]
[20130627期_暂无]
[20130628期_暂无]
[20130701期_暂无]
[20130702期_暂无]
[20130703期_暂无]
[20130704期_暂无]
[20130705期_暂无]
[20130708期_暂无]
[20130709期_暂无]
[20130710期_暂无]
[20130711期_暂无]
[20130712期_暂无]
[20130715期_暂无]
[20130716期_暂无]
[20130717期_暂无]
[20130718期_暂无]
[20130719期_暂无]
[20130722期_暂无]
[20130723期_暂无]
[20130724期_暂无]
[20130725期_暂无]
[20130726期_暂无]
[20130729期_暂无]
[20130730期_暂无]
[20130731期_暂无]
[20130801期_暂无]
[20130805期_暂无]
[20130806期_暂无]
[20130807期_暂无]
[20130808期_暂无]
[20130809期_暂无]
[20130812期_暂无]
[20130813期_暂无]
[20130815期_暂无]
[20130819期_暂无]
[20130820期_暂无]
[20130821期_暂无]
[20130822期_暂无]
[20130823期_暂无]
[20130826期_暂无]
[20130827期_暂无]
[20130828期_暂无]
[20130829期_暂无]
[20130902期_暂无]
[20130903期_暂无]
[20130904期_暂无]
[20130905期_暂无]
[20130906期_暂无]
[20130909期_暂无]
[20130910期_暂无]
[20130911期_暂无]
[20130912期_暂无]
[20130913期_暂无]
[20130916期_暂无]
[20130917期_暂无]
[20130918期_暂无]
[20130919期_暂无]
[20130920期_暂无]
[20130923期_暂无]
[20130924期_暂无]
[20130925期_暂无]
[20130927期_暂无]
[20130930期_暂无]
[20131001期_暂无]
[20131002期_暂无]
[20131003期_暂无]
[20131007期_暂无]
[20131008期_暂无]
[20131009期_暂无]
[20131010期_暂无]
[20131011期_暂无]
[20131014期_暂无]
[20131016期_暂无]
[20131017期_暂无]
[20131018期_暂无]
[20131022期_暂无]
[20131023期_暂无]
[20131024期_暂无]
[20131025期_暂无]
[20131028期_暂无]
[20131029期_暂无]
[20131031期_暂无]
[20131101期_暂无]
[20131104期_暂无]
[20131105期_暂无]
[20131107期_暂无]
[20131111期_暂无]
[20131112期_暂无]
[20131113期_暂无]
[20121029期_暂无]
[20121030期_暂无]
[20121031期_暂无]
[20121101期_暂无]
[20121102期_暂无]
[20121105期_暂无]
[20121106期_暂无]
[20121107期_暂无]
[20121108期_暂无]
[20121109期_暂无]
[20121112期_暂无]
[20121113期_暂无]
[20121114期_暂无]
[20121115期_暂无]
[20121116期_暂无]
[20121119期_暂无]
[20120102期_暂无]
[20120103期_暂无]
[20120104期_暂无]
[20120105期_暂无]
[20120106期_暂无]
[20120109期_暂无]
[20120110期_暂无]
[20120111期_暂无]
[20120112期_暂无]
[20120113期_暂无]
[20120116期_暂无]
[20120117期_暂无]
[20120119期_暂无]
[20120120期_暂无]
[20120130期_暂无]
[20120131期_暂无]
[20120202期_暂无]
[20120203期_暂无]
[20120206期_暂无]
[20120207期_暂无]
[20120208期_暂无]
[20120209期_暂无]
[20120210期_暂无]
[20120213期_暂无]
[20120214期_暂无]
[20120215期_暂无]
[20120216期_暂无]
[20120217期_暂无]
[20120220期_暂无]
[20120221期_暂无]
[20120222期_暂无]
[20120223期_暂无]
[20120227期_暂无]
[20120228期_暂无]
[20120229期_暂无]
[20120301期_暂无]
[20120302期_暂无]
[20120305期_暂无]
[20120306期_暂无]
[20120307期_暂无]
[20120308期_暂无]
[20120309期_暂无]
[20120312期_暂无]
[20120313期_暂无]
[20120314期_暂无]
[20120315期_暂无]
[20120316期_暂无]
[20120319期_暂无]
[20120320期_暂无]
[20120321期_暂无]
[20120322期_暂无]
[20120323期_暂无]
[20120326期_暂无]
[20120327期_暂无]
[20120328期_暂无]
[20120329期_暂无]
[20120330期_暂无]
[20120402期_暂无]
[20120404期_暂无]
[20120405期_暂无]
[20120406期_暂无]
[20120409期_暂无]
[20120410期_暂无]
[20120411期_暂无]
[20120412期_暂无]
[20120413期_暂无]
[20120416期_暂无]
[20120417期_暂无]
[20120418期_暂无]
[20120419期_暂无]
[20120423期_暂无]
[20120424期_暂无]
[20120425期_暂无]
[20120426期_暂无]
[20120427期_暂无]
[20120430期_暂无]
[20120501期_暂无]
[20120502期_暂无]
[20120503期_暂无]
[20120504期_暂无]
[20120507期_暂无]
[20120508期_暂无]
[20120509期_暂无]
[20120510期_暂无]
[20120511期_暂无]
[20120514期_暂无]
[20120515期_暂无]
[20120516期_暂无]
[20120517期_暂无]
[20120518期_暂无]
[20120521期_暂无]
[20120522期_暂无]
[20120523期_暂无]
[20120524期_暂无]
[20120525期_暂无]
[20120529期_暂无]
[20120530期_暂无]
[20120531期_暂无]
[20120601期_暂无]
[20120604期_暂无]
[20120605期_暂无]
[20120606期_暂无]
[20120607期_暂无]
[20120608期_暂无]
[20120612期_暂无]
[20120613期_暂无]
[20120614期_暂无]
[20120615期_暂无]
[20120618期_暂无]
[20120619期_暂无]
[20120620期_暂无]
[20120621期_暂无]
[20120622期_暂无]
[20120625期_暂无]
[20120626期_暂无]
[20120627期_暂无]
[20120628期_暂无]
[20120629期_暂无]
[20120702期_暂无]
[20120703期_暂无]
[20120704期_暂无]
[20120705期_暂无]
[20120709期_暂无]
[20120710期_暂无]
[20120711期_暂无]
[20120712期_暂无]
[20120713期_暂无]
[20120716期_暂无]
[20120717期_暂无]
[20120718期_暂无]
[20120719期_暂无]
[20120720期_暂无]
[20120723期_暂无]
[20120724期_暂无]
[20120725期_暂无]
[20120727期_暂无]
[20120730期_暂无]
[20120731期_暂无]
[20120801期_暂无]
[20120802期_暂无]
[20120803期_暂无]
[20120806期_暂无]
[20120807期_暂无]
[20120808期_暂无]
[20120810期_暂无]
[20120813期_暂无]
[20120814期_暂无]
[20120815期_暂无]
[20120816期_暂无]
[20120817期_暂无]
[20120820期_暂无]
[20120821期_暂无]
[20120822期_暂无]
[20120823期_暂无]
[20120824期_暂无]
[20120827期_暂无]
[20120828期_暂无]
[20120829期_暂无]
[20120830期_暂无]
[20120831期_暂无]
[20120903期_暂无]
[20120904期_暂无]
[20120905期_暂无]
[20120906期_暂无]
[20120907期_暂无]
[20120910期_暂无]
[20120911期_暂无]
[20120912期_暂无]
[20120913期_暂无]
[20120914期_暂无]
[2012017期_暂无]
[20120918期_暂无]
[20120919期_暂无]
[20120920期_暂无]
[20120921期_暂无]
[20120924期_暂无]
[20120925期_暂无]
[20120926期_暂无]
[20120927期_暂无]
[20120928期_暂无]
[20121002期_暂无]
[20121003期_暂无]
[20121004期_暂无]
[20121005期_暂无]
[20121008期_暂无]
[20121009期_暂无]
[20121010期_暂无]
[20121011期_暂无]
[20121011期_暂无]
[20121012期_暂无]
[20121015期_暂无]
[20121016期_暂无]
[20121017期_暂无]
[20121018期_暂无]
[20121019期_暂无]
[20121022期_暂无]
[20121023期_暂无]
[20121024期_暂无]
[20121025期_暂无]
[20121026期_暂无]
[20121029期_暂无]
[20121030期_暂无]
[20121031期_暂无]
[20121101期_暂无]
[20121102期_暂无]
[20121105期_暂无]
[20121106期_暂无]
[20121107期_暂无]
[20121108期_暂无]
[20121109期_暂无]
[20121112期_暂无]
[20121113期_暂无]
[20121114期_暂无]
[20121115期_暂无]
[20121116期_暂无]
[20121119期_暂无]
[20121120期_暂无]
[20121121期_暂无]
[20121222期_暂无]
[20121123期_暂无]
[20121126期_暂无]
[20121127期_暂无]
[20121128期_暂无]
[20121129期_暂无]
[20121130期_暂无]
[20121203期_暂无]
[20121204期_暂无]
[20121105期_暂无]
[20121207期_暂无]
[20121210期_暂无]
[20121211期_暂无]
[20121212期_暂无]
[20121213期_暂无]
[20121214期_暂无]
[20121217期_暂无]
[20121219期_暂无]
[20121220期_暂无]
[20121221期_暂无]
[20121224期_暂无]
[20121225期_暂无]
[20121226期_暂无]
[20121228期_暂无]
[20121231期_暂无]

【有报天天读的剧情简介】

有报天天读与其它信息节目不同的地方是,内容充实,信息丰富,节奏明快,充满动感和创意,是个既有个性,也有独到见解的节目。 。杨锦麟先生声情并茂,言简意赅 节目分为六个环节,分别是:天天头条、天天两岸行、天天浮世绘、天天焦点、天天有话儿以及天天点题。 有报天天读搜罗全球主流的媒体和重要报纸、杂志的最新信息和精华焦点,其中包括美国 《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》;英国《泰晤士报》、《金融时报》、《卫报》、《国际先锋论坛报》以及《华尔街日报》和《亚洲华尔街日报》等,以及来自台湾、香港、东南亚、日本、韩国、中东地区的主流传媒。不少观众网民来邮表示:「节目主持人杨锦麟的评论声情并茂」,「言简意赅,切中要害」,「语带讽刺」, 「有令人意犹未尽之感。」 由新周刊举办的「2003中国年度新锐榜」中,本节目更获颁「年度电视节目奖 有报天天读"