a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 动漫 > 我是大仙尊
我是大仙尊
  • 地区:其他
  • 导演:未知
  • 主演:未知
  • 上映:2020
  • 更新:2021-11-16
4.0 4.0
(1人评价过此片)
下载列表
[第01集_暂无]
[第02集_暂无]
[第03集_暂无]
[第04集_暂无]
[第05集_暂无]
[第06集_暂无]
[第07集_暂无]
[第08集_暂无]
[第09集_暂无]
[第10集_暂无]
[第11集_暂无]
[第12集_暂无]
[第13集_暂无]
[第14集_暂无]
[第15集_暂无]
[第16集_暂无]
[第17集_暂无]
[第18集_暂无]
[第19集_暂无]
[第20集_暂无]
[第21集_暂无]
[第22集_暂无]
[第23集_暂无]
[第24集_暂无]
[第25集_暂无]
[第26集_暂无]
[第27集_暂无]
[第28集_暂无]
[第29集_暂无]
[第30集_暂无]
[第31集_暂无]
[第32集_暂无]
[第33集_暂无]
[第34集_暂无]
[第35集_暂无]
[第36集_暂无]
[第37集_暂无]
[第38集_暂无]
[第39集_暂无]
[第40集_暂无]
[第41集_暂无]
[第42集_暂无]
[第43集_暂无]
[第44集_暂无]
[第45集_暂无]
[第46集_暂无]
[第47集_暂无]
[第48集_暂无]
[第49集_暂无]
[第50集_暂无]
[第51集_暂无]
[第52集_暂无]
[第53集_暂无]
[第54集_暂无]
[第55集_暂无]
[第56集_暂无]
[第57集_暂无]
[第58集_暂无]
[第59集_暂无]
[第60集_暂无]
[第61集_暂无]
[第62集_暂无]
[第63集_暂无]
[第64集_暂无]
[第65集_暂无]
[第66集_暂无]
[第67集_暂无]
[第68集_暂无]
[第69集_暂无]
[第70集_暂无]
[第71集_暂无]
[第72集_暂无]
[第73集_暂无]
[第74集_暂无]
[第75集_暂无]
[第76集_暂无]
[第77集_暂无]
[第78集_暂无]
[第79集_暂无]
[第80集_暂无]
[第81集_暂无]
[第82集_暂无]
[第83集_暂无]
[第86集_暂无]
[第87集_暂无]
[第88集_暂无]
[第89集_暂无]
[第90集_暂无]
[第91集_暂无]
[第92集_暂无]
[第93集_暂无]
[第94集_暂无]
[第95集_暂无]
[第96集_暂无]
[第97集_暂无]
[第98集_暂无]
[第86集_暂无]
[第87集_暂无]
[第88集_暂无]
[第89集_暂无]
[第90集_暂无]
[第91集_暂无]
[第92集_暂无]
[第93集_暂无]
[第94集_暂无]
[第95集_暂无]
[第96集_暂无]
[第97集_暂无]
[第98集_暂无]
[第99集_暂无]
[第100集_暂无]
[第101集_暂无]
[第102集_暂无]
[第103集_暂无]
[第01集_暂无]
[第02集_暂无]
[第03集_暂无]
[第04集_暂无]
[第05集_暂无]
[第06集_暂无]
[第07集_暂无]
[第08集_暂无]
[第09集_暂无]
[第10集_暂无]
[第11集_暂无]
[第12集_暂无]
[第13集_暂无]
[第14集_暂无]
[第15集_暂无]
[第16集_暂无]
[第17集_暂无]
[第18集_暂无]
[第19集_暂无]
[第20集_暂无]
[第21集_暂无]
[第22集_暂无]
[第23集_暂无]
[第24集_暂无]
[第25集_暂无]
[第26集_暂无]
[第27集_暂无]
[第28集_暂无]
[第29集_暂无]
[第30集_暂无]
[第31集_暂无]
[第32集_暂无]
[第33集_暂无]
[第34集_暂无]
[第35集_暂无]
[第36集_暂无]
[第37集_暂无]
[第38集_暂无]
[第39集_暂无]
[第40集_暂无]
[第41集_暂无]
[第42集_暂无]
[第43集_暂无]
[第44集_暂无]
[第45集_暂无]
[第46集_暂无]
[第47集_暂无]
[第48集_暂无]
[第49集_暂无]
[第50集_暂无]
[第51集_暂无]
[第52集_暂无]
[第53集_暂无]
[第54集_暂无]
[第55集_暂无]
[第56集_暂无]
[第57集_暂无]
[第58集_暂无]
[第59集_暂无]
[第60集_暂无]
[第61集_暂无]
[第62集_暂无]
[第63集_暂无]
[第64集_暂无]
[第65集_暂无]
[第66集_暂无]
[第67集_暂无]
[第68集_暂无]
[第69集_暂无]
[第70集_暂无]
[第71集_暂无]
[第72集_暂无]
[第73集_暂无]
[第74集_暂无]
[第75集_暂无]
[第76集_暂无]
[第77集_暂无]
[第78集_暂无]
[第79集_暂无]
[第80集_暂无]
[第81集_暂无]
[第82集_暂无]
[第83集_暂无]
[第99集_暂无]
[第100集_暂无]
[第101集_暂无]
[第102集_暂无]
[第103集_暂无]

【我是大仙尊的剧情简介】

前世修仙界的绝世天才,因为无字天书而被十大天尊合力陷害身亡,意外重生到了自己二十岁的时候,一心想着修炼成仙,重回仙界找回心爱之人,报仇雪恨的他,成为了全球最强的男人。翻手为云覆手为雨,惹本天尊者灰飞烟灭!