a67手机电影
您现在的位置: 首页 > 电视剧 > 欧美剧 > 实习医生
实习医生
  • 地区:欧美
  • 导演: Maxim
  • 主演: Ivan Ohlobystin Christine Asmus
  • 上映:2010
  • 更新:2018-12-11
3.0 3.0
(2人评价过此片)
下载列表
[第01集_暂无]
[第02集修正_暂无]
[第03集修正_暂无]
[第04集修正_暂无]
[第05集修正_暂无]
[第06集修正_暂无]
[第07集修正_暂无]
[第08集修正_暂无]
[第09集修正_暂无]
[第10集_暂无]
[第11集_暂无]
[第12集_暂无]
[第13集_暂无]
[第14集_暂无]
[第15集_暂无]
[第16集_暂无]
[第17集_暂无]
[第18集_暂无]
[第19集_暂无]
[第20集修正_暂无]
[第21集修正_暂无]
[第22集修正_暂无]
[第23集修正_暂无]
[第24集_暂无]
[第25集_暂无]
[第26集_暂无]
[第27集_暂无]
[第28集_暂无]
[第29集修正_暂无]
[第30集_暂无]
[第31集_暂无]
[第32集_暂无]
[第33集_暂无]
[第34集_暂无]
[第35集_暂无]
[第36集_暂无]
[第37集_暂无]
[第38集_暂无]
[第39集_暂无]
[第40集修正_暂无]
[第41集修正_暂无]
[第42集修正_暂无]
[第43集修正_暂无]
[第44集修正_暂无]
[第45集修正_暂无]
[第46集修正_暂无]
[第47集修正_暂无]
[第48集修正_暂无]
[第49集修正_暂无]
[第50集_暂无]
[第51集_暂无]
[第52集_暂无]
[第53集_暂无]
[第54集_暂无]
[第55集_暂无]
[第56集_暂无]
[第57集_暂无]
[第58集_暂无]
[第59集_暂无]
[第60集_暂无]
[第61集_暂无]
[第62集_暂无]
[第63集_暂无]
[第64集_暂无]
[第65集_暂无]
[第66集_暂无]
[第67集_暂无]
[第68集_暂无]
[第69集_暂无]
[第70集_暂无]
[第71集_暂无]
[第72集_暂无]
[第73集_暂无]
[第74集_暂无]
[第75集_暂无]
[第76集_暂无]
[第77集_暂无]
[第78集_暂无]
[第79集_暂无]
[第80集_暂无]
[第81集_暂无]
[第82集_暂无]
[第83集_暂无]
[第84集_暂无]
[第85集_暂无]
[第86集_暂无]
[第87集_暂无]
[第88集_暂无]
[第89集_暂无]
[第90集_暂无]
[第91集_暂无]
[第92集_暂无]
[第93集_暂无]
[第94集_暂无]
[第95集_暂无]
[第96集_暂无]
[第97集_暂无]
[第98集_暂无]
[第99集_暂无]
[第100集_暂无]
[第101集_暂无]
[第102集_暂无]
[第103集_暂无]
[第104集_暂无]
[第105集_暂无]
[第106集_暂无]
[第107集_暂无]
[第108集_暂无]
[第109集_暂无]
[第110集_暂无]
[第111集缺_暂无]
[第112集_暂无]
[第113集_暂无]
[第114集_暂无]
[第115集_暂无]
[第116集_暂无]
[第117集_暂无]
[第118集_暂无]
[第119集_暂无]
[第120集_暂无]
[第121集_暂无]
[第122集_暂无]
[第123集_暂无]
[第124集_暂无]
[第125集_暂无]
[第126集_暂无]
[第127集_暂无]
[第128集_暂无]
[第129集_暂无]
[第130集_暂无]
[第131集_暂无]
[第132集_暂无]
[第133集_暂无]
[第134集_暂无]
[第135集_暂无]
[第136集_暂无]
[第137集_暂无]
[第138集_暂无]
[第139集_暂无]
[第140集_暂无]
[第141集_暂无]
[第142集_暂无]
[第143集_暂无]
[第144集_暂无]
[第145集_暂无]
[第146集_暂无]
[第147集_暂无]
[第148集_暂无]
[第149集_暂无]
[第150集_暂无]
[第151集_暂无]
[第152集_暂无]
[第153集_暂无]
[第154集_暂无]
[第155集_暂无]
[第156集_暂无]
[第157集_暂无]
[第158集_暂无]
[第159集_暂无]
[第160集_暂无]
[第161集_暂无]
[第162集_暂无]
[第163集_暂无]
[第164集缺_暂无]
[第165集_暂无]
[第166集_暂无]
[第167集_暂无]
[第168集_暂无]
[第169集_暂无]
[第170集_暂无]
[第171集_暂无]
[第172集_暂无]
[第173集_暂无]
[第174集_暂无]
[第175集_暂无]
[第176集_暂无]
[第177集_暂无]
[第178集_暂无]
[第179集_暂无]
[第180集_暂无]
[第181集_暂无]
[第182集_暂无]
[第183集_暂无]
[第184集_暂无]
[第185集_暂无]
[第186集_暂无]
[第187集_暂无]
[第188集_暂无]
[第189集_暂无]
[第190集_暂无]
[第191集_暂无]
[第192集_暂无]
[第193集_暂无]
[第194集_暂无]
[第195集_暂无]
[第196集_暂无]
[第197集_暂无]
[第198集_暂无]
[第199集_暂无]
[第200集_暂无]
[第201集_暂无]
[第202集_暂无]
[第203集_暂无]
[第204集_暂无]
[第205集_暂无]
[第206集_暂无]
[第207集_暂无]
[第208集_暂无]
[第209集_暂无]
[第210集_暂无]
[第211集_暂无]
[第212集_暂无]
[第213集_暂无]

【实习医生的剧情简介】

这个情景喜剧的主角是四个年轻的实习医生。他们经常会干一些傻事,而他们的领导贝科夫医生很乐意监督他们,给他们出一些难题,最终他们的关系会如何?会发生怎样搞笑的故事呢?